Regulamin sklepu internetowego www.kozackadrogeria.pl§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kozackadrogeria.pl prowadzony jest przez spółkę Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa z siedzibą w Pcimiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział KRS pod numerem 0000944162, NIP: 6812066481, REGON: 366987630, Pcim 720, 32-432 Pcim, adres poczty elektronicznej: biuro@kozackadrogeria.pl, numer telefonu: (12) 272-83-00, 606-636-391.

2) Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

3) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa z siedzibą w Pcimiu. Dane osobowe przetwarzane są (a) w celu zawarcia i realizacji umowy (b) w celu prowadzenia ewidencji korespondencji elektronicznej oraz (c) dla celów analitycznych i marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz, odnośnie ewidencji korespondencji elektronicznej, działań analitycznych i marketingowych - uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (w tym: firmy księgowe, informatyczne, prawnicze), partnerzy biznesowi oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz po jej zakończeniu, przy czym nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne. Osobom których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4) Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

a) CENA PRODUKTÓW – zwana również zamiennie CENĄ ZAKUPÓW– wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca natomiast kosztów dodatkowych, w tym opłat z tytułu dostawy, wskazanych w Sklepie internetowym,

b) INFORMACJA O ZAMÓWIENIU – podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia, zawierające szczegółowe informacje na jego temat,

c) KONTO – wymagający zarejestrowania na stronie Drogerii Internetowej i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi m.in. złożenie Zamówienia i korzystanie z Drogerii Internetowej,

d) KOSZT DOSTAWY – spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta i znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, widoczny m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości zawierającej informację o Zamówieniu,

e) KLIENT – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo mająca siedzibę na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną,

f) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

g) SKLEP INTERNETOWY – działająca pod adresem www.kozackadrogeria.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej,

h) SPRZEDAWCA – Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa z siedzibą w Pcimiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział KRS pod numerem 0000944162, NIP: 6812066481, REGON: 366987630, Pcim 720, 32-432 Pcim, 

i) TOWARY ( PRODUKTY) – prezentowane w sklepie internetowym produkty, na które Klient może złożyć Zamówienie a następnie je kupić, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu;

j) ZAMÓWIENIE – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy i zawierające zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w Sklepie internetowym.

§ 2 REJESTRACJA

1) W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2) Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3) W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4) W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5) W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6) Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.

7) Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 3 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1) W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kozackadrogeria.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

2) Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3) W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia zawiera opis wybranych towarów, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty.

5) W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6) Informacje o Towarach podane na Stronie Internetowej Sklepi stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.

7) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

8) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.kozackadrogeria.pl, który można pobrać na swój indywidualny nośnik pamięci. 

§ 4 PŁATNOŚCI

1) Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w siedzibie Spółki. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w siedzibie Spółki po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawcy. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 

3) Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

4) W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA TOWARU

1) Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

2) Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

3) Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

4) W przypadku braku dostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

5) W przypadku braku dostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w Zamówieniu, Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia w celu podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a) częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b) anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia,

6) Dostawa zakupionych Towarów odbywa się poprzez wysłanie Towaru na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

7) Cena przesyłki na terenie Polski jest uzależniona od wagi i gabarytów zamówionych Towarów. Sprzedawca nalicza opłaty zgodnie z cennikiem podanym przy składaniu Zamówienia.

8) Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

9) W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki za pobraniem. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć kosztami przesyłki w każdym przypadku.

§ 6 REKLAMACJE

1) W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego:

a) Pisemnie listem poleconym adresowanym na adres siedziby Sprzedawcy,

b) Drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@kozackadrogeria.pl .

2) Klient dochodząc roszczeń z tytułu rękojmi może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

3) Klientowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

4) W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Klient składa kolejną reklamację wcześniej naprawionego bądź wymienianego towaru, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

5) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji, żądanie rozpoznania reklamacji oraz własnoręczny podpis.

6) Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Klienta.

7) Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

8) O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej, na adres wskazany przez Kupującego.

9) Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Klienta.

10) Każdy Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia Konsument jest zobowiązany wysłać na adres siedziby Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz oświadczenia dołączany jest przez Sprzedawcę do każdego Zamówienia, które jest dostarczane Konsumentowi. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.

11) Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Regulamin wchodzi w życie w dniem 30.11.2018 roku.

2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

3) Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

5) Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

TWISTO - REGULAMIN

Opłata za dokonanie zwrotu to tylko 11,50 zł przy czym nie musisz jej opłacić w momencie dodawania zwrotu. Zostanie ona odliczona od kwoty, którą zwrócimy Tobie za odesłany towar. Zależy nam na Twojej pełnej satysfakcji. -> Przy błędzie klienta taki koszt, przy naszym błędzie koszt zerowy tylko my ponosimy koszta.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

COFNIĘCIE, EDYTOWANIE LUB USUNIĘCIE DANYCH:

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO. a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji. b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO. a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa podlega; f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.