Polityka prywatności sklepu internetowego www.kozackadrogeria.pl

§ 1 DEFINICJE

1) Użyte w Polityce Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

a) Administrator – administratorem jest spółka działającą pod nazwą Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa z siedzibą w Pcimiu. 

b) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

c) Cookies administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

d) Cookies zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

e) Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://kozackadrogeria.pl/.

f) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

g) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1)Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

2) Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookiem:

a) Cookies sesyjne – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm coockies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3 SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

1) Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2) Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku: 

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym,

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym,

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

3) W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail,

b) imię i nazwisko. 

4) Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w późniejszym czasie.

5) W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail,

b) dane adresowe, tj. kod pocztowy, miejscowość, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania,

c) imię i nazwisko,

b) numer telefonu.

6) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy,

b) numer NIP.

7) W przypadku skorzystania z usługi Newsletter klient podaje jedynie swój adres e-mail. 

8) Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzy adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

9) Od klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym.


§ 4 SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

1) Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy są w następujących celach:

a) prawidłowej obsługi Sklepu Internetowego i uproszczenia procesu zakupowego poprzez utrzymanie sesji klienta po zalogowaniu, zapamiętanie dokonanych zakupów, identyfikacje klienta.

b) reklamowych oraz marketingowych,

c) tworzenia statystyk oglądalności Serwisu oraz zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu w celu ulepszenia jego struktury i zawartości.

§ 5 DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

1) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnienie pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2) Dane osobowe użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

3) Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska lub serwisom płatności elektronicznych – w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz zwrotu należności Klientowi, w przypadku uwzględnionych reklamacji. 

§ 6 ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz, odnośnie ewidencji korespondencji elektronicznej, działań analitycznych i marketingowych - uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

2) Administrator oświadcza, że stosuje techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionych, utratą czy uszkodzeniem.

§ 7 MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywani i uzyskiwania przez nie dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, które używa.

3) Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

TWISTO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej, b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a)ING Bank Śląski S.A. b)Twisto Polska sp. z o.o.

3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

7. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa Pcim 720, 32-432 Pcim, biuro@kozackadrogeria.pl, +48 880 729 093. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Prawo do wniesienia sprzeciwu: Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Rozliczenia transakcji kartą płatniczą oraz rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.payu.pl/ oraz w oparciu o regulaminy banku klienta. Skorzystanie z usługi „Kup z Twisto” odbywa się na zasadach określonych w regulaminie formuły zakupowej „Kup z Twisto” dostępnym na stronie www.twisto.pl. Klient może skorzystać z zakupu Towarów przy pomocy formuły zakupowej „Kup z Twisto”. Formuła zakupowa „Kup z Twisto" umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za zamówiony Towar dopiero po jego otrzymaniu, w ciągu 21 dni od momentu złożenia zamówienia. Formuła zakupowa „Kup z Twisto" jest świadczona przez Twisto Polska ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa (dalej „Twisto”) w formie umowy zlecenia zawieranej pomiędzy Klientem (Zleceniodawca) a Twisto (Zleceniobiorca). Z tytułu świadczenia formuły zakupowej „Kup z Twisto", Twisto pobiera opłatę wyłącznie w sytuacji gdy Klient nie dokona na rzecz Twisto zwrotu wartości zamówienia w terminie 21 dni od dokonania zakupu. Dodatkowe informacje o formule zakupowej „Kup z Twisto” dostępne są na stronie www.twisto.pl. Wybór przez Klienta metody płatności „Kup z Twisto” jest równoznaczny z poleceniem przekazania przez Sklep Internetowy podanych w formularzu zamówienia danych oraz innych danych Klienta pozostawionych w Internecie (tzw. „ślady pozostawione w Internecie”) do Twisto, w celu zawarcia umowy zlecenia zgodnie z regulaminem Twisto dostępnym na stronie www.twisto.pl. W ramach umowy zlecenia, Twisto będzie pełnić funkcję Administratora danych, w celu realizacji umowy zlecenia. Więcej na stronie www.twisto.pl. Twisto przekazywać będzie dane osobowe Klienta Sklepu podmiotom powiązanym z Twisto w tym Twisto Payments a.s. wyłącznie w celu realizacji umowy zlecenia. Skorzystanie z formuły zakupowej „Kup z Twisto” wymaga uprzedniej akceptacji regulaminu „Kup z Twisto”. Krolex K.L. Kozak Spółka Komandytowa oświadcza, że Twisto jest całkowicie odrębnym podmiotem, niepowiązanym osobowo ani kapitałowo. Nad prawidłową realizacją umowy zlecenia zawartą z Klientem czuwa Twisto.